Úterý 16. dubna 2024
Svátek má Irena
Svátek má koník Tornado
Svátek má pejsek Rolf

25.1.2009 - Stránky nebyly nějáký čas aktualizovány, ale začnu na nich opět pracovat, pokusím se napsat nové články a snad i vymyslet nový design:) Dnes jsem vymazala obsah návštěvní knihy, protože se tam přemnožily spamy.

Kikulle - Autocross Terinka Lucyinka - Music forever Renisek


ZZVJ-A - Zkoušky základního výcviku jezdce spřeženíPodmínky pro získání licence jezdce

Česká jezdecká federace stanovuje následující podmínky k získání jezdecké licence.

1) Uchazeč musí dovršit v daném roce věk minimálně 16 let.

2) Uchazeč musí prokázat složením praktické zkoušky dovednost v jízdě spřežením

3) Uchazeč musí prokázat teoretické znalosti z :

Svoje znalosti prokáže uchazeč formou testu.

4) Minimální počet uchazečů je 6, maximální počet je 20.

5) Zápisné ke zkoušce (i opakované) je 500,-Kč, je příjmem pořádající oblasti ČJF a nevrací se. Účastník kromě uvedeného uhradí účastnický poplatek související s pokrytím nákladů na uspořádání zkoušek (technické zajištění aj.), jehož výši stanový pořádající oblast ve spolupráci s pověřeným pořadatelem.

6) Jezdeckou licenci bez absolvování výše uvedené zkoušky mohou obdržet absolventi učilišť Kladruby n/L. , Lanškroun, Kroměříž a absolventi policejního kursu – ZZVJ Policie ČR.

7) Úspěšné složení této zkoušky opravňuje jezdce ke startu v soutěžích spřežení.

8) ZZVJ-A nemusí mít spolujezdci spřežení, licence bude vydána na žádost subjektu s poznámkou „pouze spolujezdec spřežení“.

Opravné zkoušky

Jezdec, který neuspěje u zkoušek jak z praktické tak i teoretické části, opakuje celou zkoušku nejdříve za 6 měsíců.

Jezdec,který neuspěje u zkoušek v praktické části (drezura, parkur nebo oboje), opakuje celou praktickou část nejdříve za 6 měsíců.

Jezdec, který neuspěje v teoretické části (testu), opakuje zkoušku jen z teorie nejdříve však za 1 měsíc.

Opravnou zkoušku musí jezdec vykonat nejpozději do 2 let.

Přerušení zkoušek

V mimořádném případě může komise ze závažných důvodů jezdce ze zkoušek vyloučit( nenechat jej dokončit).

Hodnocení zkoušky základního výcviku

V drezúře jsou hodnoceni uchazeči v základních chodech koně a v ovládání spřežení při absolvování jednotlivých cviků.

Na parkuru se posuzuje plynulost při projíždění překážek a zručnost v ovládání spřežení.

V teoretické zkoušce základní znalosti formou testu – minimálně 30 správných odpovědí (z 35 otázek)=splnil.

Jednotlivé části zkoušky jsou hodnoceny výrokem komise – splnil / nesplnil.

Pro hodnocení praktických částí zkoušky nejsou uplatňována ustanovení pravidel jezdeckého sportu.

Na závěr zkoušek proběhne vyhodnocení uchazečů.Po ukončení zkoušek vypracuje komise „Protokol o zkouškách“ pro příslušný oblastní výbor a sekretariát ČJF. Na jeho základě bude účastníkům zkoušek, kteří splnili, vydána licence jezdce spřežení s označením „Jezdec-A“.

Směrnice pro zkoušku základního výcviku jezdce

Zkoušky základního výcviku se mohou provádět v areálech, které mohou zajistit následující podmínky:

 1. Prostor pro vodění a předvádění koně
 2. Halu nebo prostor pro přezkoušení jezdeckých schopností kandidátů v drezúře (drezurní obdélník 40 x 80 m)
 3. Prostor pro přezkoušení jezdeckých schopností kandidátů na parkuru
 4. Ustájení pro koně kandidátů zkoušek
 5. Obsluhu pro stavbu překážek a pomoc při zapřažení
 6. Místnost pro vypracování testů

Pomůcky potřebné při zkouškách

1) Zajištění spřežení,max. 1 spřežení pro 3 jezdce (bude zajištěno dle dohody)

2) Kandidát:

3) Pořadatel:

Při zkouškách jsou potřeba nejméně 3 zkoušející :

Hlavní, který kontroluje a zabezpečuje správné dodržování časového rozvrhu, na začátku provede instruktáž kandidátů, provede vyhodnocení testu a na závěr zkoušek provede celkové vyhodnocení

Další dva zkoušející hodnotí drezurní a skokovou zkoušku

(Hlavního zkoušejícího vybere ze seznamu komisařů oblastní výbor ČJF – vyloučeni jsou zkoušející,kteří mají u zkoušek kandidáty z vlastního klubu nebo příbuzné, nebo popř.je trénují)

Časový program

8.00 hod. kandidáti se shromáždí a budou jim přidělena čísla 1-20 (max.20 na den) hlavní zkoušející informuje kandidáty o průběhu zkoušek
9.00 hod. postrojení koně
zapřažení
1/2 hod. po posledním, který absolvoval zapřažení, bude provedena drezurní zkouška podle pořadí 1 – 20
1/2 hod. po skončení drezúry posledního jezdce bude provedena zkouška na předepsaném parkuru, pořadí 20 – 1
1 hod. po skončení parkuru proběhnou testy – vypracování odpovědí na otázky v průběhu 1 hod. po skončení parkuru proběhnou testy – vypracování odpovědí na otázky v průběhu 45 min.

Okruhy otázek pro zkoušky základního výcviku jezdce

 1. Zkratka mezinárodní jezdecké federace.
 2. Kdo organizuje jezdec.sport v ČR.
 3. Čím se řídí jednotlivé soutěže všech disciplín jezdec.sportu.
 4. Popis koně(části těla).
 5. Základní barvy koní.
 6. Vrozené a získané znaky koní.
 7. Nemoci koní a jejich léčení.
 8. Úrazy koní a jejich ošetření.
 9. Zlozvyky koní.
 10. Tělesná teplota dospělého koně.
 11. Počet zubů dospělého koně.
 12. Základní krmiva pro koně .
 13. Napájení koní (spotřeba vody,..).
 14. Ošetření koní před a po výcviku.
 15. Podkování koní,druhy podkov a ošetřování kopyt.
 16. Zásady bezpečnosti při ošetřování koní ve stáji i mimo ni.
 17. Bezpečnost jezdců při tréninku.
 18. Doporučená očkování pro jezdce.
 19. Povinná očkování a zdravotní zkoušky při přesunech koní na závody.
 20. Obecné zásady první pomoci.
 21. Chování jezdce při vjezdu na veřejnou komunikaci.
 22. Jaké doklady potřebuje jezdec pro start na závodech.
 23. Základní chody koně.
 24. Vysvětlit pojem chod a ruch koně.
 25. Pomůcky,kterými jezdec působí na koně a jejich užití.
 26. Co je mimochod.
 27. Druhy nánosníků.
 28. Správná výstroj jezdce a ochranné pomůcky.
 29. Popis postroje při uherském a anglickém stylu zápřeže.
 30. Vybavení vozu připraveného pro soutěž.
 31. Výstroj jezdce v maratonu.
 32. Věk koní v soutěžích spřežení.
 33. Věkové kategorie jezdců.
 34. Které zkoušky zahrnuje kompletní soutěž spřežení.
 35. Rozměry drezurního obdélníku ve spřežení.
 36. Z kterých částí se skládá zkouška B (maraton).
 37. Jaké mohou být prvky v překážkách maratonu.
 38. Penalizace ve zkoušce B(maratonu).
 39. Šířky překážek v parkuru a stupně obtížnosti.
 40. Penalizace trestnými body na parkuru.
 41. Rozměry a váha vozů v soutěžích.
 42. Co je kombinace v překážkách na parkuru.
 43. Kdo provádí kontrolu koní před drezurní zkouškou.
 44. Nejčastější chyby při vedení koní na kruhu a v obloucích.
 45. Šířka vjezdu a výjezdu u vodní překážky v parkuru.
 46. Zvláštní soutěže spřežení.
 47. Postup při předvádění koně.
 48. Význam lonžování koně.

Tyto podmínky vstupují v platnost od 1.4.2005.


© 2006-2009 Jitka Dobešová | Všechna práva vyhrazena | TechComputers |
Mapa webu | RSS | XHTML 1.0 Transitional | CSS 2.1 | Nahoru |